AAU logo

Ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning 2018

Last modified: 12.02.2018

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen. Rådet har i 2018 30 mio. kr. til uddeling af ph.d.-stipendier.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på forskning af relevans for praksis i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. Ph.d.-projekterne skal være organiseret i et samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2018 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for fagenes didaktik, literacy og dannelse, test og prøver, deltagelsesmuligheder, overgange samt ledelse i skolekontekster. Ansøgninger inden for andre områder vil også være velkomne.

Ansøgningerne skal vise sammenhængen mellem problemformuleringen på den ene side og design og metode på den anden. Rådet ser gerne inddragelse af kvantitative metoder når problemformuleringen giver grundlag for det.

Det forventede starttidspunkt for ph.d.-projekterne er 1. januar 2019.

 

Formål

Det overordnede formål er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan bl.a. opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet og gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Med det konkrete initiativ er det målet at sikre et højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne (lærer- og pædagoguddannelsen) på professionshøjskolerne gennem uddannelse af ph.d.er, der kan undervise på professionshøjskolerne.

 

Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
  • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter der særligt vedrører det ansøgte projekt
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer

Ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning 2018

 

Hvem kan søge

Kun navngivne ph.d.-kandidater kan indgå i en ansøgning. Det er en forudsætning, at ph.d.-projekter og ansøgninger udarbejdes i et samarbejde mellem mindst én professionshøjskole og ét universitet. Ansvaret for bevillingen vil blive placeret hos et universitet, som også er ansvarlig for indskrivning af den ph.d.-studerende ved en ph.d.-skole. Det er et krav, at der er opnået en forhåndsgodkendelse for indskrivning af den ph.d.-studerende ved en ph.d.-skole på ansøgningstidspunktet.

 

Tilknytning til universitet og professionshøjskole

Det skal fremgå klart af ansøgningerne, at ph.d.-projektet har tilknytning til såvel et aktivt forskningsmiljø på universitetet som til et aktivt videns- og udviklingsmiljø på professionshøjskolen. Der skal i ansøgningen desuden gøres rede for, hvordan universitetet og professionshøjskolen vil facilitere de fornødne metodiske tilgange for ph.d.-projektet samt hvordan videnomsætningen fra ph.d.-projektet finder sted.

Ved opnåelse af stipendie forventes konsortiet inden 3 måneder efter projektets start, at indsende en detaljeret aktivitetsplan for integration i et aktivt forskningsmiljø på universitetet og i et aktivt videns- og udviklingsmiljø professionshøjskolen.

 

Økonomisk ramme

Bevillingsstørrelsen for hvert ph.d.-stipendium er max 1,6 mio. kr. for et 3-årigt stipendium. Dette beløb inkluderer den ph.d.-studerendes løn- og rejseudgifter samt uddannelsestakst. Hertil kommer overhead på 44 %.

Ud over stipendierne er der mulighed for at søge en mindre bevilling til forskning, da ph.d.-projektet kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt i direkte tilknytning til det enkelte ph.d.-projekt. Derudover er der mulighed for at søge om en mindre kompensation til medvirkende folkeskoler og evt. andre institutioner, hvor forskningsprojektet medfører en væsentlig merudgift.

 

Ansøgning

Ansøgningen skal laves online via www.efond.dk/phdraadet og består af selve ansøgningen samt en række bilag, der skal uploades. Bilagsskabelon og ansøgningsvejledning kan hentes på hjemmesiden www.au.dk/forskudd/uddforsk

Der er ansøgningsfrist fredag 1. juni 2018 kl. 12.00.

Ansøger får tilsendt en mail som bekræftelse på modtagelse umiddelbart efter modtagelsen.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et internationalt bedømmelsesudvalg, og besked om bevilling kan forventes november 2018. Ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning 2018

 

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos Ph.d.-rådets sekretariat:

Annemarie Etzerodt, AC-fuldmægtig: ame@au.dk, tlf. 93 50 88 19

 

Potentielle ansøgere, der ønsker yderligere information om interne deadlines mv. er velkomne til at henvende sig til Lektor, Annette Rasmussen, anra@learning.aau.dk

 

Mere information

Der er nedsat et Ph.d.-råd, som er ansvarlig for udmøntningen af bevillingen. Sekretariatsfunktionen ligger hos Aarhus Universitet. Ph.d.-rådet afholder informationsmøder i 2018 for alle interesserede i Aarhus fredag d. 23 februar kl. 13-15 og i København mandag d. 5 marts kl. 14-16. Nærmere informationer om møderne kan ses på rådets hjemmeside: www.au.dk/forskudd/uddforsk

Læs mere om Ph.d.-rådet og globaliseringsaftalen for 2011, som ligger til grund for Ph.d.-rådets uddeling af ph.d.-stipendier på hjemmesiden www.au.dk/forskudd/uddforsk

 

Doctoral School of the Humanities | Aalborg University | Niels Jernes Vej 10 | 9220 Aalborg East | Denmark
Phone: 9940 9591 | aauphd@adm.aau.dk
Director: Anette Therkelsen | Administration: Mette Bjerring